Bekijk beschikbare schilderijen in de Shop

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Amarins Lyklema

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene
Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed
door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u
ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. Amarins Lyklema: gevestigd te Nieuwleusen en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 84287039 handelend onder de naam Amarins Lyklema

1.2. Website: de website van Amarins Lyklema , te raadplegen https://www.amarinslyklema.nl/contact-us/
en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf een Overeenkomst aangaat met Amarins Lyklema en/of zich geregistreerd
heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Amarins Lyklema en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Amarins Lyklema zijn
de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Amarins Lyklema slechts bindend, indien en
voor zover deze door Amarins Lyklema uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productof dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van Amarins Lyklema afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend tenzij anders vermeld zoals bijvoorbeeld bij Schilderijen.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Amarins Lyklema kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te
allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in
andere van Amarins Lyklema afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud
van kennelijke programmeer- en typefouten.

6.5. Amarins Lyklema raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af
te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7. Amarins Lyklema is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is
dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Webwinkel Amarins Lyklema binnen 14 dagen na ontvangst van het product, met opgave van redenen, te ontbinden. Retourkosten zijn voor de klant.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft
ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de
laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een
bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet
begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van
Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het
gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan
in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan
Amarins Lyklema, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Amarins Lyklema kenbaar
te maken dat hij van de aankoop af ziet. Amarins Lyklema bevestigt in geval van een
digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen
om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit
Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping
is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Amarins Lyklema
Den Hulst 46b
7711GP, Nieulweusen

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald
aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft Amarins Lyklema de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen. Tenzij Webwinkel Amarins Lyklema aanbiedt het product zelf af te
halen, mag Amarins Lyklema wachten met terugbetalen tot Amarins Lyklema het
product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan Amarins Lyklema volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Amarins Lyklema is
vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd
tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van
14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat
hij door de Amarins Lyklema is gewezen op de te late betaling en Amarins Lyklema de
Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
is Amarins Lyklema gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Amarins Lyklema kan ten
voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
Artikel 9. Garantie en conformiteit
9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Amarins Lyklema een
aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist
gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. Amarins Lyklema staat er voor in dat de producten voldoen aan de vereisten.

Contactgegevens:

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of
opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Amarins Lyklema
Den Hulst 46b
7711 GP, Nieuwleusen
telefoon: 0620759618
e-mail: amarinslyklema@outlook.com
KvK-nummer: 84287039
btw-nummer: NL003952882B49

What are you looking for?

X